BEHANDEL OVEREENKOMST Praktijk voor Gezondheidstherapie Els Rijk

Naam behandelaar: Els Rijk

Naam praktijk: Els Rijk, Praktijk voor Gezondheidstherapie

Adres praktijk: Ericastraat 13, 4702 BL Roosendaal    

VBAG licentienummer:               

AGB code:               

Naam cliënt:

               

Adres:

                               .               ,

Woonplaats en telefoon:

               

Datum afsluiting Behandelovereenkomst:

               

Vertrouwelijkheid van de consulten, therapie

 • De behandelaar, therapeut, is gehouden aan de VBAG beroepscode.
 • De behandelaar, therapeut, werkt derhalve in dienst van de belangen van patiënt, cliënt.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als
  patiënt/cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 • Behandelaar dient patiënt/cliënt, te informeren als tijdens de behandeling, consulten gebruik
  wordt gemaakt van video, recorders etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de
  behandelaar/therapeut. De hierdoor verkregen gegevens worden 5 jaar bewaard na
  opnamedatum.

 

 • De Patiënt/cliënt geeft toestemming om vooraf, tijdens, of na de behandelingsperiode, de volgende personen instanties in te winnen of te verstrekken:
 • Huisarts: wel / geen toestemming.Naam huisarts:
 • Specialist: wel / geen toestemming.Naam specialist:
 • Ouders: wel / geen toestemming.
 • Collega therapeuten: wel / geen toestemming.

 

 • Patiënt/cliënt geeft toestemming tot informatie aan een eventuele waarnemer tijdens
 • Anderen namelijk: afwezigheid:                                                            Naam waarnemer:       

 

 

Afspraken behandelingen/consulten

 • Vooraf dient de patiënt/cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per behandeling,
  consult en sessie.
 • De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten, sessies, behandelingen, waaraan telkens
  voorafgaande een gesprek plaatsvindt
  Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie, behandeling een 
 • vervolg zal krijgen.

 

 • Een consult, behandeling, sessie duurt 60 -90 minuten.
 • Nabesprekingen duren zolang als nodig is met een maximum van 15 minuten.
 • Bij verhindering dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd (telefonisch, email, inspreken antwoordapparaat/voicemail. Anders wordt de volledige behandeling, consult of sessie in rekening gebracht.

 

Betaling en Kosten

De kosten van de therapie, behandeling, consult of sessie zoals vermeld in de cliënt factuur worden na afloop van elke zitting contant of via overmaking op de bankrekening van de behandelaar Els Rijk voldaan.

 

 

Vergoeding van de therapie                       

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het
bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
Stuur ontvangen facturen als uw declaratie altijd in (bewaar een kopie voor uzelf). Zie erop toe dat uw behandelaar op zijn/haar facturen altijd zijn/haar VBAG-licentienummer en de AGB (zorgverlener)code vermeldt.

 

 

BIJZONDERE BEPALINGEN

Verhindering behandelaar

Indien de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan 4 weken niet instaat
is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-therapeut
in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

 

 

In het geval dat patiënt/cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de 
therapeut/behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut/behandelaar. Na beëindiging van de overeenkomst worden slecht de kosten van de sessie, behandelingen, consulten in rekening gebracht tot de eerdergenoemde datum.

 

 

Aansprakelijkheid/Klachtenregeling

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid
van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door
verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. 

In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Els Rijk, Praktijk voor Gezondheidstherapie. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

 

• Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van VBAG, Quasir dan wel de geschilleninstantie Stichting Zorgverschil. De procedure is te vinden op de website op www.vbag.nl / www.rbcz.nu en via deze linkop de website Els Rijk, Praktijk voor Gezondheidstherapie.

Els Rijk, Praktijk voor Gezondheidstherapie voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wanneer u een klacht indient via het VBAG /RBCZ, Quasir of Stichting Zorgverschil informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.

 

 

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • ü  Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ü  Uw medische gegevens alleen schriftelijk en dus niet elektronisch/digitaal achter slot bewaar
 • ü  Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor het door mij persoonlijk opstellen van facturen/zorgnota’s.

 

Als ik om andere reden gebruik zou willen maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota/factuur die u van mij ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraars gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres, woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld “Natuurgeneeskundige behandeling”
 • De kosten van het consult.

 

VOOR ONZE EN UW VEILIGHEID HANGEN ER TWEE CAMERA'S

Op de oprit naar de praktijk en voor de ingang van de praktijk hangen lampen gecombineerd met camera's.

Wij hebben die opgehangen voor uw en onze veiligheid. De camera's nemen niet continue op, maar incidenten kunnen teruggezien worden.

 

Ondertekening van deze behandelovereenkomst betekent dat u akkoord gaat met registreren, gebruiken en bewaren van uw persoonlijke en medische gegevens zoals ook hierboven is aangegeven.

 

Datum:                                                                               Plaats:

 

Naam cliënt:                                                                     Handtekening cliënt:                     

 

Naam therapeut:                                                            Handtekening therapeut: