UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Uw medische gegevens alleen schriftelijk en dus niet elektronisch/digitaal achter slot bewaar
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor het door mij persoonlijk opstellen van facturen/zorgnota’s.
 • Als ik om andere reden gebruik zou willen maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA 

Op de zorgnota/factuur die u van mij ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraars gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres, woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld “Natuurgeneeskundige behandeling”
 • De kosten van het consult.

 

VOOR ONZE EN UW VEILIGHEID HANGEN ER TWEE CAMERA'S

Op de oprit naar de praktijk en voor de ingang van de praktijk hangen lampen gecombineerd met camera's.

Wij hebben die opgehangen voor uw en onze veiligheid. De camera's nemen niet continue op, maar incidenten kunnen teruggezien worden.